Tentoonstellingen

Tentoonstelling Inside/Outside

Op 17 mei werd de tentoonstelling Inside/Outside, projecten Expert class Type design en Expert class Book design geopend om 13 uur in het Museum Plantin-Moretus. Deze tentoonstelling vindt plaats in de tentoonstellingszaal van het Prentenkabinet, gelijkvloers.

Ontwerpers van deze beide classes laten hun projecten en schetsen zien, fonts, dichtbundels, plaquettes en boeken.

> Lees meer…

Tentoonstelling Book design

9 ontwerpers presenteren 2 boeken, 13 januari t/m 9 februari 2013

Bekijk hier de panelen van de tentoonstelling:

Tentoonstelling: De magie van het letterontwerpen 2

Van schets tot digitale letter, van 11 mei t/m 8 september.

Laureaten van de Expert class Type design 2011 –2012 Nathalie Gerrekens en Joost Dekker stellen hun letterontwerpen tentoon. Docent Frank E. Blokland toont zijn visie op het métier en het onderwijs.

De best verzorgde boeken

Plantin-Moretusprijzen, sinds 2004

Op het gebied van gra­fi­sche vorm­ge­ving en druktech­ni­sche afwerking kan Vlaanderen trots zijn op zijn boe­k­pro­duc­tie. In de afge­lo­pen dec­en­nia heeft de Vlaamse boe­kver­zor­ging een seri­euze inha­al­be­we­ging gemaakt en dat levert parel­tjes van vorm­ge­ving en drukwerk op.

In 2004 werd door het toen­ma­lig Plantin Genootschap het ini­ti­a­tief geno­men de Plantin Moretusprijzen opni­euw te orga­ni­se­ren in samenwerking met de Vlaamse Uitgeversvereniging. Onder de titel ‘de onge­kro­onde jaren’ Uit een selec­tie van de best ver­zorgde boe­ken 1996–2002 werd een ten­to­on­stel­ling in 2005 met de geno­mi­ne­erde boe­ken van de ‘ver­ge­ten jaren’ ten­to­on­ges­teld in de KBC te Antwerpen en het Stadhuis van Damme, hier­bij werd een cata­lo­gus uitgegeven.

Het is dan ook een goede tra­di­tie van de Vlaamse Uitgevers Vereniging en het Plantin Genootschap om jaar­lijks de Plantin-Moretusprijzen uit te rei­ken voor de best ver­zorgde boe­ken in Vlaanderen. Deze prijzen bekro­nen boe­ken die zich onder­sche­i­den door hun ver­zorgde vorm­ge­ving, illus­tra­tie en grafisch-technische pro­duc­tie. Vanaf 2010 wor­den de Plantin-Moretusprijzen exclu­sief geor­ga­ni­se­erd door de Vlaamse Uitgeversvereniging.

Van 2005 tot en met 2009 organiseerden de Vlaamse Uitgeversvereniging en het Plantin Instituut voor Typografie de Plantin-Moretusprijzen voor de Best Verzorgde Boeken. De bijbehorende brochures kunt u hier inkijken.

  

   

Sinds 2011 organiseert de Vlaamse Uitgeversvereniging deze wedstrijd onder de naam ‘De best vormgegeven boeken’. Meer info vind je hier.

Tentoonstelling: De magie van het letterontwerpen

Van schets tot digitale letter, 10 september t/m 2 oktober 2011.

Ontwerpers uit de Expert class Type design 2010-2011 stellen hun letterontwerpen tentoon. Deze tentoonstelling is later doorgereisd naar de MAD-faculty in Hasselt en was er te bezichtigen van 23 november t/m 23 december 2011.