Publicaties

Het Plantin Instituut voor Typografie verzorgt regelmatig publicaties waaronder een plaquette naar aanleiding van de Academische Zitting, een reeks TypoCards en een literaire uitgave in het kader van de Expert class Book design.

ReJoyce

De tweetalige dichtbundel van Paul Claes uitgegeven door het Plantin Instituut voor Typografie…

Deze dichtbundel is geïnspireerd op ‘Ulysses’ van James Joyce. Paul Claes, die het boek in 1994 samen met Mon Nys vertaalde, baseerde zijn 18 gedichten op de inhoud en stijl van de episoden waaruit Ulysses bestaat.

Deze bibliofiele uitgave is het resultaat van de Expert class Book design 2012 van het Plantin Instituut voor Typografie te Antwerpen. Uit de ontwerpen van Marian Akkermans, Anke Broeren, Omar Chafai, Johan M. Duyck, Gunther Fobe, Aurélie Matthys, Sofie Moons, Walter Vanhees, Marian Venceslá werd door een jury bestaande uit Herman Lampaert, Ben van Melick en Paul Claes het ontwerp van Anke Broeren gekozen.

De bundel werd gedrukt op 250 exemplaren en kwam tot stand door de sponsoring van drukkerij Bema Graphics te Wommelgem en boekbinderij Sepeli te Evergem.

De Expert class Book design is een intensieve eenjarige opleiding boektypografie en -ontwerp die gegeven wordt aan het Plantin Instituut voor Typografie in Antwerpen. Voor meer informatie over de Expert class Book design kunt u terecht op de website van het instituut.

TypoCards

Verzameling Patrick Goossens

Typografische quotes, illustraties, foto’s over typografie alles uiterst precieus vormgegeven op TypoCards. Deze kaarten kunnen gebruikt worden als postkaart. Bekijk hier de verzameling TypoCards:

Magistraal!

Meesters van het Plantin Genootschap 1951−1974, 2007

Een over­zicht van de gron­dleg­gers en docen­ten van het genoot­schap.
Bekijk de catalogus.

Nieuwjaarskaart

Jaarlijks wordt een ontwerpwedstrijd onder de studenten georganiseerd voor de nieuwjaarskaart van het instituut.

De kaart 2013 werd ontworpen door Herbert Binneweg.

Bekijk de kaart 2012 van Sarah Daeleman.
Bekijk de kaart 2011 van Gert Van Echelpoel.
Bekijk de kaart 2010 van Maaike Beuten.
Bekijk de kaart 2009 van Sophie Fortemps.

De best verzorgde boeken

Plantin-Moretusprijzen, sinds 2004

Op het gebied van gra­fi­sche vorm­ge­ving en druktech­ni­sche afwerking kan Vlaanderen trots zijn op zijn boe­k­pro­duc­tie. In de afge­lo­pen dec­en­nia heeft de Vlaamse boe­kver­zor­ging een seri­euze inha­al­be­we­ging gemaakt en dat levert parel­tjes van vorm­ge­ving en drukwerk op.

In 2004 werd door het toen­ma­lig Plantin Genootschap het ini­ti­a­tief geno­men de Plantin Moretusprijzen opni­euw te orga­ni­se­ren in samenwerking met de Vlaamse Uitgeversvereniging. Onder de titel ‘de onge­kro­onde jaren’ Uit een selec­tie van de best ver­zorgde boe­ken 1996–2002 werd een ten­to­on­stel­ling in 2005 met de geno­mi­ne­erde boe­ken van de ‘ver­ge­ten jaren’ ten­to­on­ges­teld in de KBC te Antwerpen en het Stadhuis van Damme, hier­bij werd een cata­lo­gus uitgegeven.

Het is dan ook een goede tra­di­tie van de Vlaamse Uitgevers Vereniging en het Plantin Genootschap om jaar­lijks de Plantin-Moretusprijzen uit te rei­ken voor de best ver­zorgde boe­ken in Vlaanderen. Deze prijzen bekro­nen boe­ken die zich onder­sche­i­den door hun ver­zorgde vorm­ge­ving, illus­tra­tie en grafisch-technische pro­duc­tie. Vanaf 2010 wor­den de Plantin-Moretusprijzen exclu­sief geor­ga­ni­se­erd door de Vlaamse Uitgeversvereniging.

Van 2005 tot en met 2009 organiseerden de Vlaamse Uitgeversvereniging en het Plantin Instituut voor Typografie de Plantin-Moretusprijzen voor de Best Verzorgde Boeken. De bijbehorende brochures kunt u hier inkijken.

  

   

Sinds 2011 organiseert de Vlaamse Uitgeversvereniging deze wedstrijd onder de naam ‘De best vormgegeven boeken’. Meer info vind je hier.

Academische zitting

Jaarlijks vindt de academische zitting plaats. Tijdens deze plechtigheid wordt een belangrijk typograaf uitgenodigd om een lezing te geven. Aansluitend volgt de diploma uitreiking voor de afgestudeerden.

Naar aanleiding van de academische zitting wordt steeds een mini uitgave gerealiseerd door het instituut, die u hier kan inkijken.