Onderzoek

Het Plantin Instituut voor Typografie wil het onderzoek in en over typografie stimuleren voor iedereen die door typografie gepassioneerd is. Heb je een onderzoeksvraag, ben je aan het werken aan een scriptie, masterthesis of -scriptie, een doctoraatsproefschrift of -thesis, of heb je al gepubliceerd neem dan contact op met de voorzitter van de onderwijscommissie, Herbert Binneweg via plantin.instituut[at]stad.antwerpen.be. Docenten en afgestudeerden aan het Plantin Instituut voor Typografie geven inzage in hun onderzoekswerk en publiceren

Ann Bessemans

De inhoud van deze pagina is enkel in het Engels beschikbaar.

Frank Blokland

PhD can­di­date, Leiden University
Senior Lecturer, Royal Academy of Art, The Hague

PROMOTIEONDERZOEK

Harmonics, Patterns, and Dynamics in Formal Typographic Representations of the Latin Script. The regu­la­ri­za­tion, stan­dar­di­za­tion, sys­te­ma­ti­za­tion, and uni­ti­za­tion of roman type since its Renaissance ori­gin until the Romain du Roi.

De vraag waa­rop dit pro­mo­ti­e­on­der­zoek aan de Universiteit Leiden (pro­mo­tor: Prof. dr. A.H. van der Weel) een antwo­ord moet geven, is of de har­mo­ni­eën, patro­nen, en dyna­mi­e­ken van de for­mele grafe­e­m­sys­te­men die voor het Latijnse schrift in gebruik zijn sinds de uitvin­ding van de boe­kdrukkunst, moge­lijk (gro­ten­de­els) het resul­taat zijn van het stan­da­ar­dis­e­ren en sys­te­ma­ti­se­ren van het pro­duc­ti­e­pro­ces van rena­is­san­cis­ti­sche druklet­ters (eeu­wen voor­dat iets der­ge­lijks werd gedo­cu­men­te­erd tij­dens de pro­duc­tie van de acht­ti­ende eeu­wse Romain du Roi).
De stel­ling is dat de har­mo­ni­e­leer van grafe­e­m­sys­te­men, de regels voor de typo­gra­fie en de hier­mee samen­han­gende con­di­to­ne­ring (het mythi­sche ‘oog’ van de let­te­ron­twer­per) *altijd* rela­tief zijn aan de gebru­i­kte grafe­e­m­sys­te­men (model­doc­trine). In het geval van het Latijnse schrift wer­den de grafe­e­m­sys­te­men gefor­ma­li­se­erd en gefix­e­erd door de vro­ege Italiaans-renaissancistische stem­pel­snij­ders, met name door Nicolas Jenson en Francesco Griffo, en hun arche­ty­pes ston­den model en vor­m­den –direct of indi­rect– de maat­s­taf voor latere vari­an­ten, zoals die van Claude Garamont, Christoffel van Dijck, en Jan van Krimpen.
In het pro­e­f­schrift wor­den alle facet­ten van de har­mo­ni­e­leer van de for­mele repre­sen­ta­ties van het Latijnse schrift beschre­ven. Tevens omvat het pro­mo­ti­e­on­der­zoek de ontwi­kke­ling van sof­tware voor zowel het gepa­ra­me­tri­se­erd letter­ont­werpen, als voor voor het gepa­ra­me­tri­se­erd ana­ly­s­e­ren van let­ter­ty­pen en (digi­tale) typografie.